හරි මාර්ගය දැන ගනිමු

මුලින්ම අපි දැන ගන්න ඕනේ බුදු දහම කියන්නේ දැකලා යන ගමනක් මිස ගිහින් දකින ගමනක් නොවන බව. ඒ කියන්නේ දිනුම කනුවක් තියෙනවා, එකට යන පාරක් තියෙනවා, ඔන්න ඕක මුලින් දකින්න ඕනේ. ඕක දැක්ක කෙනාට කාගෙන්වත් පාර අහන්න ඕනෙත් නෑ දිනුම කනුව කොහෙද කියලා අහන්න ඕනෙත් නෑ. තමන් ඒක දැකලා තියෙන්නෙ. හැබැයි දැක්කට තවම එතනට ගිහිල්ල නෑ. ඊට පස්සේ දැකපු පාර දිගේ ගිහිල්ලා දිනුම කනුව ස්පර්ෂ කරනවා. දැන් මෙතන කාරනා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පාර දැක්කා, දිනුම් කනුව දැක්කා. අනෙක තමයි දැකපු පාර දිගේ අනුගමනය කරමින් ගිහින් දිනුම් කනුව ස්පර්ෂ කලා.

මෙන්න මේ වගෙ බුදු දහම තුල නිවනත් නිවන් මගත් පලමුව දකින්න ඕනෙ. අන්න ඒ දැකපු කෙනාට තමයි ඒ මග අනුගමනය කරන්න පුලුවන්, අනුගමනය කරලා නිවන අත්දකින්න පුලුවන් වෙන්නේ.

මුලිම අපි දැනගන්න ඕනේ ඥානයට ඝෝචර වෙන ධර්මයක් බුදු දහම තුල තියෙනවා. එහි පලවෙනි අවස්ථාවට කියනවා පූර්ව භාග නුවන. ඒකේ ප්‍රතිඵලයට කියනවා “මග නැණ” (මාර්ගක් ඥානය). පූර්ව භාග නුවන පලමුව පහල වෙනවා. මග නැණ පසුව පහල වෙනවා.

මෙන්න මේ පූර්ව භාග නුවන පහල වෙන්නෙ අනිච්ච, දුක්ක, අනත්ත කියන මේ ත්‍රිලක්ෂනය හරියට තේරුම් ගිය දාටයි. මේ පූර්ව භාග නුවනේ යම් අඩු පාඩුවක් තිබුනොත් කවදාවත් ඔහුට මග හරියට පෙනෙන්නෙ නෑ, ඵලය හරියට පෙනෙන්නෙ නෑ. එහෙනම් නොපෙනෙන මග ගමන් කරලා ප්‍රතිඵල ලබන්න බෑ. එහෙනම් අත්‍යාවශම කාරනය වෙන්න ඕනෙ මාර්ගය හරියට පෙන්න ඕනෙ, ඒ මාර්ගය නිසා ලබන නිවන කුමක්ද කියා හරියට දැනෙන්න ඕනෙ, වැටහෙන්න ඕනෙ.

දැන් ඔබට ප්‍රශනයක් ඇති මම කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ කියලා. මේ වටිනා ධර්ම දේශණයට සවන් දෙන්න, පටන් ගන්න එක විදිහක් ගැන හොඳට විග්‍රහ කරලා තියෙන්වා.

මෙම ලිපියට ඔබ කැමති නම්, අනෙක් අයටත් කියන්න

One Response to “හරි මාර්ගය දැන ගනිමු”
Ananda Posted on August 12, 2010 at 9:29 am

හරි මාර්ගය:-
පිං, පව්, කුසල් , අකුසල් ෙම සියල්ල හිත පදනම් ෙකාට පවතී.සිත යනු සංඛාරයකි.ඒනිසාම
අනිත්‍ය ෙව්. ෙම් අනිච්ඡ බව අැත්ෙත් ෙකාහිද? සස ෙරහිය.සසර ෙහ්තු ප්‍රත්‍ය ෙකාට පවත්ෙන් ෙවයි.ෙහ්තු ප්‍රත්‍ය නැති තැන නිෙරා්ධයයි.(ෙහ්තඅ භංගා නිරැඡ්ඡති )
ෙමතැන දී ඒක් පුද්ගලෙයක් වශ ෙයන් නිෙරා්ධ විය හැකිද? පුද්ගලයා යනු සත්ව සංතතිෙය්ම
ඒක් පුංඡයකි.ෙමනිසා ඒක් ඒක් ෙකනා කරන කුසලාකුශල විපාක සැමට ෙපාදුෙව් විදින්න ෙව්.
උඩින් අැගිලි 5 ෙවන්ව තිබුණාට ඒකම අත්ලට සම්බන්ධය.ඒක අැගිල්ලක් ෙමානම අාකාර ෙය්
ව්‍යසනයකට පත්වන්ෙන්ද ෙපාදුෙව් අත්ලට බලපායි.
බුදුන් වහන්ෙස් වැනි උත්තමයන් වහන්ෙස් ෙකෙනක් නිසා සමස්ථ සමාඡයට ෙසතක්විණි.අංගුලිමාල වැනි සමාඡය බිහිකළ දුර්දාන්ත ෙයක් නිසා සැමට භීතිය අත්විණි.ෙලාවට ෙසතක් වූෙය් පටු පරමත්ත ඉක්මවූ අය ෙගනි.
මහත්ඵල මහානිශංස ලැෙබන පුණ්‍ය ක්‍රියා වන්ෙන් වීතරාගින් විෂයෙ යහි ( ෙනාඅැලුණු)දන් දීමයි.දිට්ඨ දම්ම ෙව්දනීය වන්ෙන් ඒෙස් අැලී යම් යම් දෘෂ්ඨි ගත් අනර්ථ කාරීනට අනුග්‍රහ තැක්වීමයි.
සැමට සැනසිල්ල අත්ෙව්වා!

Post a Comment